top of page

Styret

Leder:
Monica Alnes
40223735
alnesmonica@gmail.com
_OJL6300_3048_edited.png

Leder: Skal representere klubben utad, lede medlemsmøter og generalforsamling. Leder har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av styrets arbeid og for arrangementer som utføres i klubbens regi. Leder er ansvarlig for innkalling av styremøter. Leder skal sørge for, i samarbeid med styret, å utnevne en referent til å skrive referat fra medlemsmøter. Leder representerer klubben på rådsmøter i NRR.

Nestleder og kasserer:
Hilde Bjørkmann91842962hilde@havstrilens.no
 

 

_OJL6562_3078_edited_edited_edited.jpg

Nestleder: Overtar Leders funksjoner i dennes fravær eller ved Leders inhabilitet.

Kasserer: Har hovedansvar for klubbens økonomi, herunder føre regnskap, utsendelse faktura og innkreving av kontingent, betaling av avgifter. Ajourhold av medlemsregister ift oversikt over hvem som har betalt kontingent. Kasserer legger frem en kort økonomisk rapport for styret på styremøtene. Kasserer skal forut for hver Generalforsamling legge fram revidert regnskap og forslag til budsjett for kommende år.

Sekretær:
Karen Christiansen
91553394
sekreter@vestlandetskatteklubb.no

Hystadstranda 4
3209 Sandefjord
Karen_edited.jpg

Sekretær: Mottar innmeldinger og har, sammen med kasserer, ansvar for ajourhold av medlemsregisteret. Har ansvar for korrespondanse med NRR og andre katteklubber. Har ansvaret for utarbeidelse av utkast til styrets årsberetning, som skal godkjennes av styret i forkant av generalforsamling. Forslag til behandling på NRR’s eller Vestlandets katteklubbs generalforsamling sendes sekretæren innen oppsatt frist. Sekretær fungerer også som klubbens arkivar. I arkivet oppbevares eksempelvis alle utstillingsresultater, samt andre dokumenter som kan være av interesse for klubben.

Styremedlem:
Petter Eriksen
90139583
pett-er@hotmail.com
 

 

Petter_edited.jpg
Styremedlem:
Birthe Eriksen
93293702
birthe_eriksen@hotmail.com
 

 

Birthe_edited.jpg
Varamedlem:
Signy Kuven
47616256
sign-n@online.no

Styremedlemmer: Styret har to styremedlemmer i tillegg til ovennevnte roller. Disse skal delta i klubbens daglige arbeid og avlaste der det er behov. Videre har de to styremedlemmene en av følgende roller:

 

Medlemsansvarlig: Ansvarlig for å fremlegge forslag til medlemsaktiviteter (medlemsmøter, foredrag, medlemsfordeler mv) for styret. Koordineringspunkt for innspill fra medlemmer til gjennomføring av medlemsaktiviteter og mulige medlemsfordeler. Ansvarlig for kontakt med andre klubber for gjennomføring av felles aktiviteter. Ansvarlig for ajourhold av fadderoversikt.

 

Informasjonsansvarlig: Koordineringspunkt for innspill fra medlemmer om nyheter, eksempelvis utstillingsresultater. Ansvarlig for å legge slik informasjon ut på fb-sider. Utstrakt samarbeid med web-ansvarlig for å legge ut ulik informasjon på hjemmesiden.

Varamedlemmer: Varamedlemmer har møterett, talerett på alle styremøter. Stemmerett dersom varamedlemmet deltar på styremøtet pga forfall av et styremedlem.

Varamedlem:
Annette Bergman
90264861
annette.bergman@sogndal.kommune.no

Valgkomité:

- x, leder

- x, medlem

- x, medlem

Revisorer:

- Else Winson

- Tove M. Larsen

bottom of page