Styret

Leder:
Jon B. Ullaug.
91669640
leder@vestlandetskatteklubb.net

Leder: Skal representere klubben utad, lede medlemsmøter og generalforsamling. Leder har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av styrets arbeid og for arrangementer som utføres i klubbens regi. Leder er ansvarlig for innkalling av styremøter. Leder skal sørge for, i samarbeid med styret, å utnevne en referent til å skrive referat fra medlemsmøter. Leder representerer klubben på rådsmøter i NRR.

Nestleder:
Frode Thomassen
47203233
frode@innas.no
 

 

IMG_6666_edited_edited.jpg

Nestleder: Overtar Leders funksjoner i dennes fravær eller ved Leders inhabilitet.

Sekretær:
Jannikke Madsen Orø
92081855
jannikkemadsenoro@gmail.com

Knappestigen 10
5337 Rong
46988177_363710614194858_288399265003208

Sekretær: Mottar innmeldinger og har, sammen med kasserer, ansvar for ajourhold av medlemsregisteret. Har ansvar for korrespondanse med NRR og andre katteklubber. Har ansvaret for utarbeidelse av utkast til styrets årsberetning, som skal godkjennes av styret i forkant av generalforsamling. Forslag til behandling på NRR’s eller Vestlandets katteklubbs generalforsamling sendes sekretæren innen oppsatt frist. Sekretær fungerer også som klubbens arkivar. I arkivet oppbevares eksempelvis alle utstillingsresultater, samt andre dokumenter som kan være av interesse for klubben.

Kasserer:
Hilde Bjørkmann
91842962
hilde@havstrilens.no
_OJL6562_3078_edited_edited_edited.jpg

Kasserer: Har hovedansvar for klubbens økonomi, herunder føre regnskap, utsendelse faktura og innkreving av kontingent, betaling av avgifter. Ajourhold av medlemsregister ift oversikt over hvem som har betalt kontingent. Kasserer legger frem en kort økonomisk rapport for styret på styremøtene. Kasserer skal forut for hver Generalforsamling legge fram revidert regnskap og forslag til budsjett for kommende år.

Utstillingssekretær:
Katrine Lie Strandos
48174908
katrine.strandos@hotmail.com
Katrine Lie Strandos -4.jpg

Utstillingssekretær: Administrerer medlemmenes påmeldinger til VKKs og andre klubbers utstillinger. Skal passe på at medlemmer ikke er skyldig kontingent eller annet til klubben(e) ved påmeldinger. Er leder av Utstillingskomiteen. Fungerer som show sekretær på utstillingene våre. Har i samarbeid med styret ansvar for å planlegge, budsjettere og arrangere utstillinger. 

Styremedlem:
Anita Nord-Varhaug
92057756
anita.nordvar@gmail.com
 

 

Anita_edited_edited.jpg
Styremedlem:
Odd Kåre Remme
 

 

_OJL5469_2959_edited.jpg

Styremedlemmer: Styret har to styremedlemmer i tillegg til ovennevnte roller. Disse skal delta i klubbens daglige arbeid og avlaste der det er behov. Videre har de to styremedlemmene en av følgende roller:

 

Medlemsansvarlig: Ansvarlig for å fremlegge forslag til medlemsaktiviteter (medlemsmøter, foredrag, medlemsfordeler mv) for styret. Koordineringspunkt for innspill fra medlemmer til gjennomføring av medlemsaktiviteter og mulige medlemsfordeler. Ansvarlig for kontakt med andre klubber for gjennomføring av felles aktiviteter. Ansvarlig for ajourhold av fadderoversikt.

 

Informasjonsansvarlig: Koordineringspunkt for innspill fra medlemmer om nyheter, eksempelvis utstillingsresultater. Ansvarlig for å legge slik informasjon ut på fb-sider. Utstrakt samarbeid med web-ansvarlig for å legge ut ulik informasjon på hjemmesiden.

Varamedlem:
Julie Høgtun Søgnebotnen
97418790
julie_hogtun@hotmail.com
Julie_edited_edited.jpg

Varamedlemmer: Varamedlemmer har møterett, talerett på alle styremøter. Stemmerett dersom varamedlemmet deltar på styremøtet pga forfall av et styremedlem.

Varamedlem:
Petter Eriksen
 

Valgkomité:

- Britt Thomassen, leder

- Knut Time, medlem

- Sigrid Trygg, medlem

Revisorer:

- Else Winson

- Tove M. Larsen