top of page

Vedtekter

Vestlandets Katteklubbs vedtekter.

 

 1. Vestlandets Katteklubb er stiftet 18.10.2012, og skal være tilsluttet Norske Rasekattsklubbers Riksforbund (NRR) og der igjennom "Federation Internationale Feline" (FIFe)
   

 2. Vestlandets Katteklubbs er en klubb for alle kattevenner, og dens formål er:
  - å fremme interessen for sunt og riktig kattehold
  - å fremme interessen for avl som gavner de ulike rasene
  - å arbeide for å fremme kunnskap om ulike katteraser
  - å avholde katteutstillinger
  - å bistå med veiledning og råd i alle saker angående katter
  - å ivareta medlemmenes interesser overfor NRR, FIFe og andre samarbeidsfora
  - å høyne kattens status

   

 3. Vestlandets Katteklubbs medlemmer forplikter seg til å overholde FiFes lover, standarder og reglement, med NRRs tillegg og Vestlandets Katteklubbs vedtekter, FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) og FIFes oppdretts og registreringsreglement med NRRs tillegg (OR) gjelder alle medlemmer.
   

 4. Vestlandets Katteklubb – medlemskap i klubben. ​​​​

  4.1 Rett til å bli medlem har alle som er interessert i klubbens virksomhet og som støtter klubbens formål.

  4.2. Type medlemskap
  Hovedmedlem
  Mottar Aristokatt og får tilgang til VKKs lukket facebookside. Innehar stemmerett i Vestlandets Katteklubb, og alle rettigheter i forbindelse med avl og utstilling i regi av NRR
   
  Familiemedlem
  Familiemedlemskap godkjennes når forhold er begrenset til ektefelle/samboer og barn. Ved familiemedlemskap forutsettes det at alle tilhører samme husstand og er registrert under samme adresse. Ett familiemedlem må stå oppført som hovedmedlem. Har samme rettigheter som hovedmedlem, men mottar ikke Aristokatt.
   
  Støttemedlem.
  Hvem som helst kan være støttemedlem. Får tilgang til VKKs lukket facebookside, kan delta på medlemsmøter, har ikke stemmerett, mottar ikke Aristokatt
   
  4.3. Kontingentens størrelse blir årlig bestemt av Vestlandets Katteklubbs generalforsamling, og gjelder for kalenderåret. Kontingenten skal innbetales innen 31. januar hvert år. Familie- og støttemedlemmer betaler redusert kontingent. Med støtte- og familiemedlem menes medlem som verken stiller ut katt eller driver avl. Ved feleseie av katt/oppdrett er det tilstrekkelig at en av personene som står oppført som eier betaler kontingent som hovedmedlem. De/de andre i husholdningen kan betale som familiemedlem. Familiemedlem må ha samme adresse som hovedmedlem.
  Innmelding i klubben i perioden 1.9.-30.11. betaler halv kontingent for inneværende år. Ved innmelding i klubben f.o.m. 1.12. betales full kontingent som gjelder ut året og det påfølgende år. Betalt kontingent, samt minimum 3 måneders medlemskap er en forutsetning for å ha stemmerett på generalforsamlingen.
   
  4.4. Inn- og utmelding skjer skriftlig til klubbens Sekretær. Medlemskap følger kalenderåret. Ved utmelding må denne skje til klubbens sekretær innen utgang av kalenderåret, ellers vil det påløpe kontingent for det påfølgende år. Medlemsskapet opphører dersom forfalt kontingent ikke betales etter to purringer. Ved utmeldt/strøket medlem, skal sekretær sørge for at medlemmet leverer tilbake til klubben det som tilhører den.
   
  4.5. Vestlandets Katteklubbs styre kan nekte medlemskap dersom det foreligger forhold knyttet til NRR eller NRR tilsluttede klubber.
   
  4.6 Medlemmer som ved sin oppførsel, handling eller uttalelser skader eller hindrer klubbens arbeid eller dens anseelse, samt handler i strid med NRR og/eller FIFe sine vedtekter og/eller dyrevelferdsloven, kan suspenderes som medlem av et 4/5 flertall av styret i kortere eller lengre tid. Suspenderte medlemmer kan anke suspensjonen inn for generalforsamlingen.
   
  Medlemmer kan fremme krav om suspensjon av et medlem. Begrunnelsen skal være skriftlig. Begrunnelsen skal straks og uten opphold forelegges den person suspensjonskravet gjelder. De impliserte parter må så møte på et styremøte der det kreves 4/5 flertall i styret for å kunne iverksette suspensjon.
  Bevisbyrden påligger den som reiser krav om suspensjon. Et suspendert medlem kan ikke utøve sine rettigheter i klubben.
   
  4.7 Suspenderte medlemmer kan foreslås ekskludert fra klubben. Forslag om eksklusjon kan fremsettes for generalforsamlingen av et enstemmig styre, og må oppnå 2/3 flertall av avgitte stemmer for å tre i kraft.
   
  4.8. NRR’s DiR reglement skal brukes som grunnlag ved saksbehandlingen av lokale sanksjoner mot enkeltmedlemmer.

   

 5. Generalforsamlingen.

  Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Den kan ta opp og fatte vedtak i enhver sak som vedkommer klubben. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. I særlige tilfeller kan likevel et ikke medlem få adgang dersom ¾ av de frammøtte er enig i dette.

  Ordinær generalforsmaling skal holdes innen 30. november hvert år og innkalles med fire – 4 ukers varsel. Den endelige innkallelsen inkludert alle saker som skal behandles kunngjøres med 1 –en- ukes varsel.

  Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når minst 2/3 av medlemmene forlanger dette.

  Dagsorden for generalforsamlingen skal inneholde:
                      Valg av møteleder
                      Valg av referent
                      Valg av tellekorps (3 medlemmer)
                      Årsberetning
                      Regnskap
                      Fastsettelse av medlemskontingent
                      Innkomne forslag og saker
                      Valg av styre med vararepresentanter og revisor/medrevisor
                      Valg av valgkomitè (3 + 1 vara)

  En lovformelig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte medlemmer. Både hovedmedlem og familiemedlem har stemmerett. Stemmerett gis til tilstedeværende medlemmer som er enten fysisk tilstede eller tilstede via forhåndskunngjort interaktivt medium, eksempelvis Facebook, eller via telefon. Det er tillatt med inntil tre (3) skriftlig fullmakter per deltaker. Disse kan kun benyttes av fysisk tilstedeværende medlemmer.

   

 6. Styret i Vestlandets Katteklubb består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer og har følgende sammensetning:
                      a. Leder.
                      b. Nestleder.
                      c. Sekretær.
                      d. Kasserer.
                      e. Utstillingssekretær.
                      f. To styremedlemmer.
                      g. Varamedlem #1
                      h. Varamedlem #2
   
  Alle medlemmer velges for 2 år av gangen, med unntak av varamedlemmer, som velges for ett år av gangen. Leder, utstillingsekretær og et styremedlem velges i år som slutter på 0,2,4,6,8. Nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem velges år som slutter på 1,3,5,7,9. Betalt kontingent, samt minimum 3 måneders medlemskap er en forutsetning for å kunne bli valgt inn i styret i VKK.
   
  Leder er fast delegat til NRRs GF. Delegater utover dette velges av styret, etter fullmakt fra generalforsamlingen.
   
  Styret skal tiltre umiddelbart etter generalforsamlingen. Styret er beslutningsdyktig når 4 – fire – styremedlemmer er tilstede.
   
  Styremøtene innkalles og ledes av Lederen. Styremøte kan også avholdes når flertallet av styremedlemmene krever det. De kan da selv foreta en lovformelig innkallelse.
   
  Et varamedlem har bare stemmerett når et ordinært styremedlem ikke er til stede. Varamedlemmer har rett til å møte opp til hvert styremøte, har forslags- og talerett på alle møter de deltar på som varamedlem, og skal ha innkallelse på vanlig måte.
   
  Styre- og varamedlemmer signerer taushetserklæring når de trer inn i styret for første gang. Denne er bindende for all framtidig virksomhet som styre-/varamedlem, og vil også gjelde for en periode på 5 – fem – år etter uttredelse av styret.
   
  Sekretær fører referat fra styremøtene. Under dennes forfall skal protokollen føres av et annet styremedlem. Kopi av referatet forelegges medlemmene på lukket facebookgruppe innen en uke etter møtet. Medlemmene har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med referatenes innhold. Sekretær fungerer også som arkivar. I arkivet oppbevares alt av interesse for klubben.
  Sekretær har også ansvar for klubbens medlemsfortegnelser via MinKatt.
   
  Kasserer fører klubbens regnskap. Regnskapsåret går fra 1.oktober til 30. september året etter. Styret er ansvarlig overfor generalforsamlingen for klubbens midler. Separat regnskap føres for hver utstilling i den grad det er mulig. Regnskapet revideres av intern revisor og medrevisor valgt på generalforsamlingen. Revisorteam velges for 2 år av gangen, i år som slutter på 1,3,5,7,9.
   
  Valgkomiteens oppgaver er å påse at det foreligger tilstrekkelig antall forslag til alle valg, og skal også gi sin innstilling til det enkelte valg.

  Arbeids- og festkomiteer o.l. kan nedsettes av styret for spesielle formål. Disse er underlagt styret og avgir rapport til styret.

 7.  Bistandsfond

       VKKs bistandsfond er opprettet for å kunne gi støtte til medlemmer som;

       - er under utdannelse, primært dommerutdannelse, men andre utdannelser kan også vurderes dersom det tjener klubbens sak

       - er i en akutt, vanskelig livssituasjon og dermed ikke kan sikre egne katters velferd

       Klubben v/styret setter årlig av midler til fondet, som står på egen konto. Sum på konto skal ikke overskride kr 20.000,-. Dersom denne           sum nås, stanser innbetalinger til fondet inntil uttak gjøres.

       Det kan maks søkes om kr. 5.000,- i støtte per år. Søknader om støtte skal begrunnes. Søknader sendes leder i VKK, og behandles av               styret.

       For å kunne søke om støtte fra fondet, må man ha vært medlem av Vestlandets Katteklubb i minimum to sammenhengende år. For     

       dommerutdannelse må man i tillegg være godkjent av FiFe som dommerelev. Etter å ha mottatt støtte fra VKKs dommerfond, forplikter

       man seg til ikke å søke om overgang til en annen klubb innen to år etter mottatt støtte.

       Årsmøtet kan vedta å avvikle bistandsfondet og tilbakeføre midlene til foreningens hovedkonto.

bottom of page